Personuppgiftsbiträdesavtal

Licensavtalet för ADJob består av Huvudavtal och Personuppgiftsbiträdesavtal. När det gäller GDPR är denna del av avtalet tillämpligt enbart för ADJob 5.0. Personuppgiftsbiträdesavtalet är utformat enligt Datainspektionens riktlinjer och för enkelhets skull hänvisar vi bara till den lagtext som gäller. Mer info om vad avtalet ska innehålla

1. Bakgrund

ADJob Nordic AB levererar en molntjänst där kundens uppgifter lagras i en databas. Vi hanterar dock aldrig kundens personuppgifter direkt, men hostar uppgifterna åt kunden och är därmed personuppgiftsbiträde.

2. Ditt ansvar som kund

Se till att uppgifterna registreras, pseudonymiseras och används enligt GDPR

3. Svensk lag gäller

ADJob Nordic AB förbinder sig härmed att följa och tillämpa svensk lagstiftning i allmänhet och GDPR i synnerhet. Gäller också underbiträden (teknisk hosting).

4. Säkerhetsåtgärder

ADJob Nordic AB är skyldiga att vidta lämpliga säkerhets­åtgärder enligt 31 § personuppgiftslagen. Bl a har vi redan SSL-kryptering.

5. Behandling personuppgifter

ADJob Nordic AB förbinder sig att inte på något sätt behandla personuppgifter utom när personuppgiftsansvarige uttryckligen kräver för att följa lagen.

6. Övriga Personuppgiftsbiträden

Alla anställda hos ADJob Nordic AB lyder under samma sekretess och förutsättningar.

7. Kontroll av ADJob Nordic AB

ADJob Nordic AB ska göra det möjligt för personuppgiftsansvarig att kontrollera att ADJob Nordic lever upp till kundens krav på personuppgiftsbehandlingen och vidta vid behov lämpliga säkerhetsåtgärder.

8. Misstankar om brott mot GDPR

ADJob Nordic AB ska till att det finns tekniska och praktiska förutsättningar att utreda misstankar om att någon hos den personuppgiftsansvarige eller hos något personuppgiftsbiträde haft obehörig åtkomst till personuppgifterna. Tillgången till personuppgifter styrs idag av behörighetsmallar som styrs av kunden.

9.Hosting

All lagring av kundens uppgifter sker i EU enligt direktiven för GDPR.

10. Registerutdrag

Den personuppgiftsansvarige har full tillgång till att göra registerutdrag, rättelser eller pseudonymisering på enskild persons begäran.

11. Information

Kunna visa den personuppgiftsansvarige att man fullgör alla skyldigheter som man har som biträde samt göra det möjligt att inspektera / granska vid behov. Vid omfattande utredningsarbete har ADJob Nordic AB rätt till ersättning för nedlagt arbete.

12. När Huvudavtalet upphör

När Huvudavtalet bryts - oavsett anledning - ska ADJob Nordic AB leverera .csv filer med innehållet i databasen. Databasen raderas därefter och kommer endast att finnas kvar som säkerhetskopia under de fåtal dagar som krävs för att säkerställa driften.